Front001.jpg
logo_18px.png

組 織 架 構

第五屆常務理事會 (排名不分先後)

榮譽會長                        梁智鴻醫生    譚錦球博士    鄭淇德博士


                                        盧文端先生    蘇長榮先生    高永文醫生

 

  
              
永遠會長                        鄧清河先生    彭一庭先生    蔡榮星博士

 

  
              
              
會長                                范榮彰先生  

 

       
              
主席                                吳金龍先生

 

         
              
常務副會長                   王顯碩先生    鄧蕙敏女士    鄧灝康先生


                                       曾建成先生    曾晞雯女士


                                        

         
              
副會長                           伍庭光先生    馮宏業先生    吳力敏先生

                                       駱廷恩先生    李錦慶先生    黃勤道先生

 


              
理事                               林家輝先生    蘇麗珍女士    張守華先生


                                                             

              
法律顧問                      梁美芬博士    謝偉俊律師     林 峰律師